Op 3 juni jl. ontvingen wij vanuit de gemeente onderstaande mail, bij deze delen we die graag met u!

Beste bewoner(s),

Ik zou u nader informeren als het onderzoek naar de analyse van de inhoud van de tankwagen is afgerond. De resultaten van het onderzoek van het incident op het bedrijventerrein aan de Edisonweg op 9 februari 2019 zijn inmiddels bekend.

De stof die in de container van de tankwagen werd opgewarmd was zuivere Petrolad 2101.

Dat het om Petrolad 2101 ging blijkt uit het laboratoriumonderzoek dat in opdracht van de gemeente Alblasserdam door het chemisch technisch onderzoeksbureau Xpertlab is uitgevoerd.
Het monster uit de container kan, doordat het verhit is geweest, niet meer geïdentificeerd worden als Petrolad 2101. Echter op basis van het uitgevoerde onderzoek is geen reden gevonden die aanleiding geeft om aan te nemen dat andere stoffen dan zuivere Petrolad 2101 in de container zaten.

Geen gezondheidsschade
Petrolad 2101 is een hulpstof voor smeermiddelen. Bij verhitting kunnen thiolen ontstaan. Deze thiolen of mercaptanen hebben een indringende geur en een lage geurdrempel, waardoor deze stof bij minimale hoeveelheden goed te ruiken is. Thiolen worden vanwege deze eigenschap veel gebruikt in aardgas. Ook thiolen leveren geen gezondheidsschade op.

Complex onderzoek
Het onderzoek heeft aanzienlijk langer geduurd dan dat tijdens de bewonersavond van 11 februari was toegezegd. Dit heeft te maken met de complexiteit van het onderzoek. Om tot een gedegen en zorgvuldig onderzoeksresultaat te komen zijn diverse analysetechnieken en onderzoeksmethoden los van elkaar en gecombineerd toegepast.

Zo is het incident op kleine schaal (laboratoriumschaal) nagebootst, waarbij een kleine hoeveelheid Petrolad werd verhit. Daarop zijn dezelfde analyses uitgevoerd als op het monstermateriaal uit de tank. Deze analyseresultaten zijn met elkaar vergeleken. De vergelijking brengt Xpertlab tot de conclusie dat geen andere stoffen bij het oorspronkelijke product in de tank hebben gezeten.

Geschikt laboratorium
Naast de tijd die nodig was om tot het onderzoeksresultaat te komen, kostte ook het vinden van een geschikt laboratorium voor een dergelijk onderzoek meer tijd dan voorzien.

De meeste laboratoria gaven aan dat zij de analyse niet konden uitvoeren en geen antwoord konden geven op de onderzoeksvraag. Uiteindelijk gaf het forensisch onderzoekslaboratorium Xpertlab aan dat zij het onderzoek wel uit konden voeren. Op 29 mei ontving de gemeente Alblasserdam dit onderzoeksrapport.

Het onderzoeksresultaat bevestigt eerdere waarnemingen. In de door de gemeente uitgevoerde evaluatie is de les getrokken dat de gemeente voorzichtiger moet zijn met het aankondigen van een te verwachten opleverdatum van dit type onderzoek. Bij betrokkenen, waaronder direct omwonenden is daardoor onbedoeld een periode van onzekerheid ontstaan. De gemeente hoopt dat met het bekend worden van dit resultaat aan die periode nu definitief een einde is gekomen.

Meer informatie
Op onze website www.alblasserdam.nl/incidenttankwagen vindt u het aan het eind van de middag het onderzoeksrapport en de memo naar de raad.

Met vriendelijke groet,
Jaap Paans
Burgemeester